Archilleus

 • Brži pristup dokumentima
 • Smanjeni troškovi poslovanja
 • Zaštita od uništenja i zloupotrebe
 • Smanjenje arhivskog prostora

Archilleus – Digitalni arhiv

Archilleus je aplikativno rešenje namenjeno formiranju i korišćenju arhive elektronskih dokumenata i file-ova. Prednost ovakvog, elektronskog arhiviranja, ogleda se u mogućnostima za brže, jednostavnije, tačnije i efikasnije skladištenje, eventualnu obradu i pronalaženje podataka koji se nalaze u sistemu.

Arhitektura sistema Archilleus je takva da podrazumeva implementaciju sledećih komponenti:

 • Archilleus Server – serverski deo aplikacije;
 • Archilleus DataBase server – baza podataka
 • Archillus FileSystem – skladište fileova
 • Archilleus Config Scan Manager – klijentski modul za skeniranje u okviru web klijenta;
 • Archilleus Web – web klijent.

U svojoj osnovnoj nameni, Archilleus aplikacija pruža korisniku uslove za skladištenje dokumenata, a zatim isto tako i njihovu pretragu i pregled.

Najveća prednost ovog programa je što postojeće dokumente korisnik ne mora posebnim načinom da kreira, već je dovoljno da dokument skenira u okviru same aplikacije. Tako skeniran dokument ostaje u aplikaciji i spreman je za odgovarajuće korišćenje.

Struktura Archilleus sistema se ogleda u startnom definisanju osnovnih kategorija dokumenata i pratećih pametara sistema koji opisuju način organizovanja dokumenata u jednoj organizaciji. Ovako definisana struktura Archilleus aplikacije omogućava svakom korisniku, uz određena ovlašćenja, da skladišti podatke na odgovarajući način, a samim tim i da im, u skladu sa potrebama, pristupa radi pregleda istih.

Dokumenti, koji su unose u Archilleus aplikaciju, mogu biti skenirane slike, Word, Excel i druge Microsoft Office datoteke, a može da se arhivirati i određeni video ili audio zapis, kao i čitav niz drugih formata.

Glavne prednosti uvođenja elektronskog arhiviranja podataka su:

 • Brži pristup dokumentima
 • Smanjeni troškovi poslovanja
 • Kontrolisan pristup i pun nadzor nad dokumentima
 • Zaštita od uništenja i zloupotrebe
 • Dostupnost sa bilo koje lokacije preko web pristupa
 • Smanjenje arhivskog prostora