ePismonoša

  • Jedinstvena i potpuno besplatna platforma koja omogućava elektronsku razmenu e-računa između dobavljača i kupaca, uz upravljanje čitavog poslovnog procesa izdavanja, primanja i arhiviranja e-računa, na najbrži i najsigurniji način.

  • Besplatnom registracijom na E-pismonošu ostvarujete mogućnost elektronskog upravljanja ne samo e-računa, već celokupne dokumentacije koja je neophodna za vaše redovno poslovanje.

  • Komunikacija između pravnih subjekata putem E-PISMONOŠE neuporedivo je brža, ali i sigurnija, u odnosu na klasični način poslovanja, s obzirom da se elektronski računi šalju upravo osobi koja da treba primiti, odnosno koja je za to ovlašćena.

Više informacija na  https://epismonosa.rs/

Zašto e-Račun?

Korišćenjem e-račun, koji se šalje, obrađuje i stiže elektronskim putem, u velikoj meri olakšava se poslovanje, ali se i obezbeđuje njegova efikasnost.
Njegovom upotrebom izbegava se nepotreban trošak štampanja, kovertiranja, adresiranja i fizičke predaje računa.
Takođe, e-račun podrazumeva i automatsku potvrdu prijema i drfinisanje statusa od strane primaoca, što im daje status preporučene pošiljke, čime je omogućena brža i bolja mogućnost naplate.

Šta je e-račun?

Elektronski račun je dokument potpuno izjednačen sa klasičnim, papirnim računom, a izdaje se, prima i obrađuje elektronskim putem. Drugim rečima, e-račun predstavlja razmenu računa (faktura) i propratnih informacija od pravnog lica do njegovih klijenata, koristeći elektronsku infrastrukturu, uglavnom internet.

Da li je e-Račun zakonski priznat?

Ne samo da je e-faktura ili e-račun zakonski priznat kao i račun u papirnom obliku, već će biti i zakonski obavezna.
Odredba novog Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 73/2019) koja se odnosi na e-fakture, u potpunosti će početi da se primenjuje počev od 1. jula 2021. godine u javnom sektoru, odnosno od 1. januara 2022. godine celokupnoj privredi.
Ovom odredbom propisano je da se faktura (račun) kao računovodstvena isprava sastavlja i dostavlja pravnim licima i preduzetnicima u elektronskom obliku i da mora biti potvrđena od strane odgovornog lica koje svojim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom potvrđuje njenu verodostojnost – slanje i verifikacija e-računa.