ePismonoša

  • ePismonoša je jedinstvena platforma koja omogućava kvalifikovanu elektronsku dostavu dokumenata između pravnih i fizičkih lica na najbrži i najsigurniji način. Kreirana je u skladu sa evropskim eIDAS regulativama i predstavlja jednu od kvalifikovanih usluga od poverenja za čije licenciranje je zaduženo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije.

  • Besplatnom registracijom na platformu ePismonoša ostvarujete mogućnost korišćenja kvalifikovane usluge elekronske dostave dokumentacije koja je neophodna za vaše redovno poslovanje.

  • Razmena dokumenata između pravnih subjekata i fizičkih lica putem platforme ePismonoša neuporedivo je brža i sigurnija u odnosu na klasični način razmene dokumenata putem pošte ili email-a, s obzirom da se kvalifikovanom elektronskom dostavom šalju dokumenta upravo osobi koja treba da ih primi, odnosno koja je za to ovlašćena uz formiranje sudski validnih dokumenata: Potvrda o prijemu i Potvrda o dostavi.

Više informacija na  sajtu platforme

Zašto kvalifikovana dostava?

Korišćenjem kvalifikovane elektronske dostave, kojom se šalje, obrađuje i isporučuje pošiljka elektronskim putem, u velikoj meri se olakšava poslovanje, ali se i obezbeđuje njegova efikasnost.

Njenom upotrebom izbegava se nepotreban trošak štampanja, kovertiranja, adresiranja i fizičke predaje dokumenata.

Takođe, podrazumevana su i automatska dokumenta kao što su Potvrda o prijemu i Potvrda o dostavi  i praćenje statusa elektronske pošiljke.

Šta je kvalifikovana elektronska dostava?

Kvalifikovana elektronska dostava predstavlja jednu od usluga od poverenja u nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i u skladu je sa važećim Zakonom o elektronskom dokumentu, Pravilnikom o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi kao i evropskim eIDAS regulativama.

Da li je kvalifikovana elektronska dostava zakonski priznata?

Kvalifikovana elektronska dostava je u skladu sa svim standardima propisanim Pravilnikom o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2020 i 74/2021), kao i drugom relevantnom zakonskom regulativom i propisima:

–           Zakonu o elektronskom dokumentu elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (Sl glasnik RS 94-17 i 52/21);

–           Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra kvalifikovanih usluga od poverenja („Službeni glasnik RS“ broj 31/18);

–           Uredbi o bližim uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja (“Službeni glasnik RS” broj 37/18);

–           Pravilniku o bližem uslovima koji moraju da ispunjavaju kvalifikovane elektronski sertifikati („Službeni glasnik RS“ br. 34/18 i 82/18).