Situaciona Analiza

Izrada situacione analize kancelarijskog i arhivskog poslovanja

U dosadašnjem radu primetili smo da je praksa u mnogim organizacijama, koja postoje dugi niz godina, da se uvode delovi procedura kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Problematika nikad ne bude sagledana u celosti već se aktivnosti i procedure sprovode parcijalno.

Izradom situacione analize sagledava se kompletna, prethodno ustrojena, normativa, osnovne evidencije, arhivska građa i dokumentarni materijal.

Analiza takođe sadrži predloge za uvođenje mera za bolje sprovođenje procedura i aktivnosti kompletnog kancelarijskog i arhivskog poslovanja.