Pravilnici

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje obuhvata: primanje, pregledanje, evidentiranje i raspoređivanje akata/predmeta u rad, administrativno – tehničko obrađivanje predmeta, otpremanje pošte, razvođenje predmeta i akata, klasifikaciju i arhiviranje, smeštaj, čuvanje i održavanje, evidentiranje u arhivsku knjigu, odabiranje i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala, kao i predaju arhivske građe nadležnom arhivu.

Članom 38. Zakona o kulturnim dobrima, propisana je obaveza za sve državne organe, ustanove, organizacije, kao i sva druga pravna lica da uz saglasnost nadežnog arhiva, donesu opšti akt koji se odnosi na način evidentiranja, čuvanja i arhiviranja dokumentacije koja nastaje u njihovom radu. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju predstavlja osnov funkcionisanja i toka dokumenata.

Kancelarijsko poslovanje ima zadatak da obezbedi pravilno kretanje i evidenciju akata i drugih pisanih sastava i spisa od trenutka njihovog primanja pa do okončanja postupka s njima.

Izrada novog, predloga dopune ili izmene postojećeg Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, realizovaće se na osnovu detaljno snimljenog stanja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u Vašoj firmi, uvažavanjem specifičnosti poslovanja i zahteva/potreba za različitim osnovnim i drugim evidencijama za zavođenje akata/predmeta i predlogom upotreba istih.

Sastavni deo Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju čini i Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja.