Lista kategorija

Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja

Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja je opšti akt koji sadrži popis svih kategorija dokumentarnog materijala nastalog u radu registrature, kao i njihove rokove čuvanja. Na osnovu liste vrši se odabiranje arhivske građe (odnosno kategorija sa trajnim rokom čuvanja) i izlučivanje bezvrednog dokumentarnog materijala (kategorija sa operativnim rokovima).

Obaveza za utvrđivanje Liste kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja predviđena je Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (Sl.Glasnik RS br. 6/2020) član 14, u kome stoji da su svi organi, preduzeća i druge organizacije u čijem radu nastaje arhivska građa i dokumentarni materiјal ili isti čuvaju, dužni su da utvrde Liste tog materijala sa rokovima čuvanja.

Primetili smo nepravilnu praksu kod nekih pravnih lica da u postupku donošenja svojih Lista kategorija dokumentarnog materijala prepisuju “tuđu normativu” ne vodeći računa o svojoj unutrašnjoj organizaciji i osnovnoj delatnosti. Neprecizno koncipirana Lista kategorija, predstavlja krupan problem pri izlučivanju bezvrednog dokumentarnog materijala, kada nisu precizno definisane kategorije, registratura nije u mogućnosti da tačno formira popis bezvrednog materijala kome je istekao rok čuvanja i koji se predlaže za izlučivanje.

Dopuna Liste kategorija, biće moguća kada se analizira celokupna dokumentacija u arhivskim depoima a u skladu sa Arhivskom knjigom.

Angažovanjem stručnih lica firme Inception, izrađujemo idealne Liste kategorija dokumentarnog materijala ra rokovima čuvanja.